Privacyverklaring

Gebruik van findmyartist.org

Door de site en services van findmyartist te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd.

Definities

“Inhoud” betekent de informatie en ander materiaal of applicaties die beschikbaar zijn op de findmyartist-website.
“Site” betekent de site op findmyartist.org en inhoud.
“U” of “je” betekent de websitegebruiker, de site of de inhoud.
“wij/ons” betekent de mensen achter findmyartist.org

Beschikbare diensten

Findmyartist stelt bepaalde diensten beschikbaar via de site. Deze kunnen onderworpen zijn aan bepaalde geschiktheidscriteria. U moet akkoord gaan met verdere contractuele voorwaarden voordat u dergelijke services ontvangt. In het geval van een conflict hebben de Servicevoorwaarden voorrang.

Let op: Findmyartist is geen uitzendbureau en zal nooit commissie aannemen over door haar leden gevonden vacatures.

Privacy en persoonlijke gegevens

Findmyartist zet zich in voor het beschermen van de privacy van gebruikers van haar site en services. Ons privacybeleid beschrijft het soort informatie dat we verzamelen, waarvoor het wordt gebruikt en de rechten die u heeft met betrekking tot deze informatie. Door deze Site te gebruiken en u aan te melden voor Diensten, accepteert u de voorwaarden hiervan Privacy & Cookiebeleid.

Intellectueel eigendom

U erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de site en inhoud toebehoren aan en blijven berusten bij ons, onze leden, fotografen of bijdragers.

Toegekende rechten/rechten voorbehouden

De site, Inhoud (en bijbehorende ideeën en informatie) en diensten, en bijbehorende rechten en toestemmingen, worden uitsluitend geleverd in strikte overeenstemming met deze en de Algemene voorwaarden van de diensten.

Gebruik van de site

Naast en niettegenstaande de hierboven vermelde beperkingen, stemt u ermee in:

  1. De Inhoud of diensten niet te gebruiken voor enig onwettig doeleinden;
  2. Geen gebruik maken van of interfereren met de Site of Services zodat de gehele of een deel van de site wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt of de effectiviteit of functionaliteit van de site op enigerlei wijze wordt aangetast;
  3. De site of diensten niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van virussen of materiaal dat lasterlijk, beledigend of obsceen of dreigend van aard is, of op een manier die ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaakt;
  4. Geen link naar of inhoud van een online profiel van een findmyartist-lid (uitvoerder) gebruiken op een openbaar toegankelijke website of anderszins zonder hun uitdrukkelijke toestemming. U stemt er ook mee in om op verzoek elke link naar of inhoud van een online profiel van een findmyartist-lid (uitvoerder) te verwijderen;
  5. Het is niet toegestaan ​​(en ook niet om derden te helpen) het kopiëren, verzenden, distribueren, publiceren, commercieel exploiteren of maken van afgeleide werken van de site of inhoud (en bijbehorende ideeën en informatie), of de naam of het logo van de artiest, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van findmyartist;
  6. Het logo, de naam, het merk of het materiaal van findmyartist niet gebruiken om enige goedkeuring of andere associatie van een product of bedrijf voor welk doel dan ook te impliceren of proberen te impliceren.

We behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen om elke overtreding van het bovenstaande en/of enige andere overtreding van de termen van findmyartist te voorkomen.

Schrapen of extraheren – verbod

Naast en niettegenstaande de hierboven vermelde beperkingen, is het extraheren, kopiëren of hergebruiken van inhoud, informatie of gegevens van de site door een geautomatiseerd systeem, software, handmatig proces of anderszins, voor gebruik op andere sites, applicaties of systemen ten strengste verboden. U mag zich niet inlaten met dergelijke handelingen of activiteiten, noch anderen autoriseren of faciliteren in verband hiermee zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die onderhevig is aan verdere schriftelijke voorwaarden.

Geen garantie

De site en de inhoud (met inbegrip van inhoud die direct of indirect aan ons wordt geleverd door derden) wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis en we geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, in betrekking tot de site of de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden of volledigheid, nauwkeurigheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

Aansprakelijkheid / Disclaimer

U stemt ermee in dat findmyartist niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de site of uw gebruik van of vertrouwen op de inhoud of enige informatie die u verkrijgt via de site, of boekingen of aankopen die u doet van derden door uw gebruik van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van zaken of enige andere gevolg- of geldelijke schade (zelfs wanneer we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade).
U stemt ermee in en erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het evalueren van goederen of diensten die door ons of door derden via de site worden aangeboden. U erkent dat alle boekingen of aankopen van goederen of diensten die met een derde partij zijn gemaakt via de Site (inclusief met betrekking tot aanbiedingen van findmyartist Discounts) onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de derde partij die de betreffende dienst en/of goederen levert en dat wij geen partij zijn voor of op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot transacties tussen u en derden.

Beschikbaarheid van de site

U erkent dat fouten kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de site; en dat de werking van de site nadelig kan worden beïnvloed door omstandigheden en prestaties buiten onze controle, inclusief, maar niet beperkt tot, transmissie- en telecommunicatieverbindingen tussen ons en u en tussen ons en andere systemen en netwerken. Dienovereenkomstig worden de Site en Diensten geleverd “zoals ze zijn” en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een niet-beschikbaarheid of onderbreking van de beschikbaarheid.

Links naar andere sites

We kunnen links naar andere websites op onze website of tijdens andere communicatie (bijvoorbeeld sociale media, Pro Partners of softwareleveranciers) plaatsen. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites, en onderschrijven en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites, noch voor enige problemen die u ondervindt door uw gebruik van dergelijke diensten.

Vragen doorsturen naar Findmyartist-leden

Findmyartist biedt een service voor vragen (doorsturen) voor aanvragen van klanten aan haar leden, wat alleen contactberichten zijn. Findmyartist behoudt zich het recht voor om geen materiaal door te sturen dat zij ongepast of aanstootgevend acht.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en onze servicevoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Door de site na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, wordt u geacht een dergelijke wijziging te hebben geaccepteerd. Waar mogelijk zullen we u op de hoogte stellen van wijzigingen in deze algemene voorwaarden en u vragen deze te bekijken. We vinden het echter ook uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze algemene voorwaarden, toepasselijke servicevoorwaarden en privacy- en cookiebeleid te controleren. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen die daarin zijn aangebracht, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de site.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2023.

Algemene voorwaarden

Vergoeding
Als u deze algemene voorwaarden schendt, kunnen wij schade lijden. U stemt ermee in ons te vrijwaren tegen alle claims, acties, rechtszaken of procedures, evenals alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit enige niet-naleving door u van deze voorwaarden.

Volledige overeenkomst
Deze algemene voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) samen met elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons.

Scheidbaarheid
Elke bepaling van deze algemene voorwaarden zal afzonderlijk worden geïnterpreteerd, van toepassing zijn en blijven bestaan, zelfs als om welke reden dan ook een of andere bepalingen in welke omstandigheden dan ook niet van toepassing of niet-afdwingbaar worden geacht.

Geen vrijstelling
Geen enkele verklaring van afstand door ons mag worden opgevat als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending van enige bepaling.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.